Zastonj dostava pri naročilu nad €20
+386-3-7806-330

OBVESTILO in NAROČILNICA FFS fungicid »CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA«

by Shopify API

OBVESTILO in NAROČILNICA

FFS fungicid »CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA«

po Dovoljenju za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin št. U34330-44/2016/14 z dnem 22.02.2018

Z dnem 01.03.2018 se za obdobje 120 dni dovolita promet ter omejena in nadzorovana uporaba fitofarmacevtskega sredstva (FFS) CURATIO – žvepleno apnena brozga (kalcijev polisulfid, 380 g/L (29,0-30,0% w/w)), proizvajalca Biofa AG, Nemčija.
Skladno Dovoljenju sredstvo lahko uporabljajo poklicni pridelovalci pečkatega in koščičastega sadja, aktinidije ter ameriških borovnic, ki imajo nasade napadene s škodljivimi organizmi, ki so predmet dovoljenja in imajo veljavno potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine.
Mesto in način prodaje: FFS Curatio se lahko prodaja neposredno preko zastopnika METROB d.o.o. samo znanim kupcem in ne sme biti prosto v prodaji. FFS se proda samo na zahtevo pridelovalcev. Ob nakupu FFS mora kupec predložiti potrdilo o znanju iz fitomedicine. 

UPORABA:
CURATIO, žvepleno apnena brozga, se uporablja kot kontaktni, preventivni in kurativni fungicid in baktericid na:

 

1. jablanah za zatiranje okužb z:

a) jablanovim škrlupom (Venturia inaequalis) od razvojne faze mišjega ušesca dalje (od BBCH 09) v odmerku 6 L na ha na meter višine krošnje,

b) jablanovo pepelovko (Podosphaera leucotricha) od razvojne faze razvoja socvetij dalje (od BBCH 50) v odmerku 6 L na ha na meter višine,

c) hruševim ožigom (Erwinia amylovora) od razvojne faze venenja cvetov do konca cvetenja (BBCH 67-69) v odmerku 6 L na ha na meter višine krošnje in

d) listnato pegavostjo (Marssonina coronaria) od razvojne faze plodov, ki presegajo debelino 40 mm (BBCH 74)  v odmerku 6 L na ha na meter višine krošnje;
 

2. hruškah za zatiranje okužb s:

a) hruševim škrlupom (Venturia pirina) od razvojne faze mišjega ušesca dalje (od BBCH 09) v odmerku 6 L na ha na meter višine krošnje in

b) hruševim ožigom (Erwinia amylovora) od razvojne faze venenja cvetov do konca cvetenja (BBCH 67-69) v odmerku 6 L na ha na meter višine krošnje; 

 

3. kutinah in nešpljah za zatiranje okužb s:

a) škrlupom (Venturia spp.) od razvojne faze mišjega ušesca dalje (od BBCH 09) v odmerku 6 L na ha na meter višine krošnje in 

b) hruševim ožigom (Erwinia amylovora) od razvojne faze venenja cvetov do konca cvetenja (BBCH 67-69) v odmerku 6 L na ha na meter višine krošnje;

4. breskvah za zatiranje okužb z breskovo kodravostjo (Taphrina deformans), breskovo pepelovko (Sphaerotheca pannosa) in listnato luknjičavostjo koščičarjev (Stigmina carpophila) od razvojne faze razvoja socvetij dalje (od BBCH 50) v odmerku 6 L na ha na meter višine krošnje;

5. slivah za zatiranje okužb z listnato luknjičavostjo koščičarjev (Stigmina carpophila) od razvojne faze razvoja socvetij dalje (od BBCH 50) v odmerku 6 L na ha na meter višine krošnje;

6. marelicah za zatiranje okužb z marelično pepelovko (Podosphaera tridactyla) in listnato luknjičavostjo koščičarjev (Stigmina carpophila) od razvojne faze razvoja socvetij dalje (od BBCH 50) v odmerku 6 L na ha na meter višine krošnje;

7. češnjah za zatiranje okužb z listnato luknjičavostjo koščičarjev (Stigmina carpophila) od razvojne faze razvoja socvetij dalje (od BBCH 50) v odmerku 6 L na ha na meter višine krošnje;

8. aktinidijah za zatiranje okužb z bakterijskim ožigom aktinidije (Pseudomonas syringas) od razvojne faze razvoja socvetij dalje (od BBCH 50) v odmerku 6 L na ha na meter višine krošnje.

9. ameriških borovnicah za zatiranje okužb z antraknozo (Colletotrichum fioriniae) in povzročitelji bolezni skorje in lesa iz rodov Fusicoccum (Fusicoccum sp.), Diaporthe (Diaporthe sp.) in Botryosphearia (Botrosphaeria sp.) do razvojne faze brstenja (do BBCH 54) v odmerku do 6 L na ha na meter višine grma.

Priporočena uporaba vode je 500 L/ha na meter višine krošnje pri tretiranju sadnega drevja, pri tretiranju ameriških borovnic pa 500 L vode na ha na meter višine grma.

 

OPOZORILA: Najvišji skupni odmerek sredstva na eno tretiranje ne sme presegati 18 L/ha, razen pri uporabi na ameriških borovnicah, kjer ne sme presegati 6 L/ha. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi na ameriških borovnicah največ 1x, na ostalih dovoljenih uporabah pa do največ 11x v eni rastni sezoni.

Uporabnik sredstva se mora glede razmika med tretiranji posvetovati z zastopnikom za sredstvo.

KARENCA: Karenca za pečkato in koščičasto sadje ter aktinidijo znaša 30 dni. Za ameriške borovnice je karenca zagotovljena s časom uporabe.

MEŠANJE: Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi ni predvideno.

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo, uporabljeno skladno navodilom za uporabo ni fitotoksično.

UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov,  jezer in izvirov  tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju upoštevati netretiran varnostni pas 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. Nevarno za čebele. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev se ne sme tretirati rastlin med cvetenjem. Ne tretirati v prisotnosti cvetočega plevela.

VARNOST PRI DELU:  Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati zaščitne rokavice, gumijaste škornje, zaščitno obleko (delovni kombinezon) ter zaščito za obraz/oči. Med tretiranjem s traktorsko nošenim/vlečenim pršilnikom/škropilnico mora delavec uporabljati zaščitno masko za dihala ter zaščito za obraz/oči.
Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače).

DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropivo posuši.

POGOJI ZA PROMET

Mesto in način prodaje
FFS se lahko prodaja neposredno preko zastopnika samo znanim kupcem iz 2. odstavka tega dopisa. FFS ne sme biti v prosti prodaji. FFS se proda samo na zahtevo pridelovalcev iz 2. odstavka tega dopisa. Ob nakupu FFS mora kupec predložiti potrdilo o znanju iz fitomedicine.

Evidenca
Zastopnik navedenega FFS vodi evidenco kupcev (ime, natančen naslov, številko potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine), podatek o datumu nakupa ter količini FFS, prodani posamičnemu kupcu.

Evidenca se uporablja zgolj in samo za namen poročanja Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Registrirani pridelovalci iz 2. odstavka tega dopisa, ki bodo uporabili FFS CURATIO – žvepleno apnena brozga, morajo o uporabi zgoraj navedenega FFS voditi posebno evidenco, v kateri navedejo: lokacijo in površino nasada, datum uporabe FFS, dejansko uporabljeno količino FFS, dejansko količino uporabljene vode, vrsto tretirane rastline, morebitna opažanja v zvezi z uporabo FFS ter opažanja v zvezi s pojavom škrlupa v tretiranih nasadih. Uporabniki FFS morajo evidenco poslati zastopniku najpozneje v roku 30 dni po izteku veljavnosti tega dovoljenja.

Dovoljenje za nujne primere za uporabo FFS CURATIO – žvepleno apnena brozga, pridelovalcev iz 2. odstavka tega dopisa se izda za 120 dni in velja od 01.03.2018 do 30.06.2018.

Odgovornost glede pravilne rabe FFS v skladu s tem dovoljenjem je na strani uporabnikov.

POVEZAVA DO NAROČILNICE: KLIKNI TUKAJ >>

Naročilnice sprejemamo faksimilno (03 7806 341) ali skenirano (komerciala@metrob.si).
Podatki o sredstvu CURATIO - žvepleno apnena brozga

pakiranje  PC v EUR/kos MPC v EUR/kos*
48 x 20 L 58,00 63,51
4 x 200 L 500,00 547,50
1 x 1.000 L 2.200,00 2.409,00

*vključno DDV 9,5%

Pariteta:                 skladišče METROB d.o.o., Kidričeva cesta 38, 3000 Celje

Plačilo:                   po predračunu


Pogoji prodaje

Za veljavno naročilo šteje prejem izpolnjene Naročilnice z vsemi zahtevanimi podatki, za izdajo blaga pa prejem plačila. Naročilnice sprejemamo faksimilno (03 7806 341) ali skenirano (komerciala@metrob.si).

by Shopify API